motorolie

STIHL SAE 30 0,5L

STIHL SAE 30 0,5L 07813092001 (0781 309 2001)
Bestel

STIHL 10 W-30 0,5L

STIHL 10 W-30 0,5L 07813091001 (0781 309 1001)
Bestel

STIHL SAE 30 0,6L

STIHL SAE 30 0,6L 07813092002 (0781 309 2002)
Bestel

STIHL 10 W-30 0,6L

STIHL 10 W-30 0,6L 07813091000 (0781 309 1000)
Bestel

STIHL SAE 30 1,4L

STIHL SAE 30 1,4L 07813092003 (0781 309 2003)
Bestel

STIHL 10 W-30 1,4L

STIHL 10 W-30 1,4L 07813091002 (0781 309 1002)
Bestel
!